මුල නැති ගස...

එය විශ්මයජනක වෘක්ෂයෙකි
එහි නැත මුල්
මල්ද නොපිපේ
නමුත් එහි
ඵල හට ගනියි
නැත. එහි අතුපතර
එය එකම
තඹර මලක් වැනිය


එහි කුරුල්ලන් දෙන්නෙක්
සුවසේ නිදති
ගුරුවරයා පළමු වැන්නාය
ශිෂ්‍යයා දෙවැන්නාය


ශිෂ්‍යයා ජීවනයෙහි
අනේක ඵල ‍තෝරමින්
රස බලයි
ගුරුවරයා ඔහු දෙස
සතු‍ටු සිතෙන් බලා සිටියි


සියලු රූප මාධ්‍යය
අරූපීත්වය තුල පවතියි
මෙයයි රූප ලෝකයේ අසිරිය..

නැති වූ මැණික...

මැණික මඩ වගුරෙහි වැටී නැතිවී ඇත.
සැමදෙනා එය සොයති.
සමහරු එය පෙරදිග ඇත්දැයි සොයති.
සමහරු එය බටහිර ඇත්දැයි සොයති.
සමහරු එය ජලයේ සොයති.
සමහරු එය ගල් බොරළු අතර ඇත්දැයි සොයති.
එහෙත් එහි සැබෑ අගය දන්නා තැනැත්තා
එය තම හදවතෙහි සු‍රැකිව තබා සිටින්නේය...