ලස්සන වෙන්න


ඔයාල
මල් වලට කැමති ඇති
අපි හැමෝම මල් වලට ආසයි
ඇයි අපි මල් වලට කැමති
අපි ළඟ ලස්සන තියෙන නිසා
ඔබට පුළුවන්ද 
ඔබ ළඟ තියෙන 
ලස්සන
මලක් නැතුව අවදි කරගන්න....
ඔබට ලස්සන වෙන්න
මලක්මද ඕනෙ
ඔබට පුළුවන්ද?
ලස්සන වෙන්න
මනුෂ්‍යයෙක් එක්ක.

කල්පනාව.


කල්පනා ලොව සරා
නිදි වරා සැතපිලා
ඇස් වසා ගෙන මෙමා
උන්නෙ නුඹ දෙස බලා

නිල්වලා ගඟ වසා
යන්නටා ගොඩගලා
කවි කියාගෙන සොඳා
පද ගොතා ගළපලා

නොයයි නම් කවි සිතින්
ඉගිලිලා පියඹලා
හිඳිමි නුඹෙ ළඟ සදා
තනිකමත් එළවලා

කවිකමින් පුරවලා
හදේ මල් පුබුදවා
ඉඩ දෙන්න මට සදා
නුඹේ ලොව බබලන්න