මලී


පින්න වැටී නිල් මිණිකැට දිලෙනු බලාපන්
පින්න කැකුළු මල් එකිනෙක පිපෙනු බලාපන්
ගොන්න ගහේ ගහ මුදුනේ ගිරව් බලාපන්
අන්න මලී මල් නෙළනා අගේ බලාපන්

ඔන්න බමරු රොන් උරනා අගේ බලාපන්
කුන්ද සමන් මල් මත් උන් රඟනු බලාපන්
සද්ද නැතුව පා නළවන රඟේ බලාපන්
ලන්ද දිගේ එන මලීගෙ හිනා බලාපන්

නැන්ද මොකද අද පස්සෙන් නැත්තෙ බලාපන්
බැන්ද සේල පට එළියට දිලෙනු බලාපන්
ඉද්ද කැකුළු මල් පරදන ඔමරි බලාපන්
අන්න මලී මා හට අත වනනු බලාපන්

4 Response to "මලී"

 1. නූතන ජන කවි එකතුවකට
  මහඟු වස්තුවක්!!!

  අත වනන පැත්තට ගියාට කමක් නෑ පරිස්සමෙන්.............. :D

  මලී නෙළන සේපාලිකා හැඩයි කියාපන්
  ඒ මල් වල සුවදට හරි ආස කියාපන්
  මලී දෙසට යනවිට වට පිටත් බලාපන්
  නැන්දා ඇවිත් නුඹ පස්සෙන් සිටි බලාපන්..

  බොහොම ස්තූතියි අක්කේ....!

Post a Comment