කවිය නොදිරවයි නම් !


මහා!
සේකරයන්ගේ
"ප්‍රබුද්ධෙන්"
මිටක් ගෙන,

මුනිදසුන්ගේ
"දෙමර අතරින්"
යවා,

කේයස්ගේ
"සුදෝ සුදින්"
දියකර,

සිංහබාහුගේ
බැල්ම ලබා,

ගජමන් නෝනාගේ
කවි බිඳක් සමඟ

විමල් ගේ
"වලව්වෙන්"
පද මිටක් දමා,
අඹරා,
කල්ක කර
පත අට එකට සිඳුවා

කුමාරගමයන්ගේ
"සපුමල්"
පැණියෙන් බිඳක් දමා
මිශ්‍ර කර

නූතනයේ
"කවිය කම්බසින්"
පවන් සලමින්

උදේ සවස
පානය කරනු.
අත්දු‍ටුයි
ප්‍රත්‍යක්ෂයි !

0 Response to "කවිය නොදිරවයි නම් !"

Post a Comment